Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden voor levering aan consumenten.

Algemeen Onder www.creatiefcentrummur-shop.nl wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de site verstaan: Creatief Centrum Mur, Assen, Nederland.

1. Toepassing
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten in de webshop van creatiefcentrummur-shop.nl 1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten.
1.3 Onder Koper wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met creatiefcentrummur-shop.nl in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.4 creatiefcentrummur-shop.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
1.5 Door het gebruik van de internetsite van creatiefcentrummur-shop.nl en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

2. Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen van creatiefcentrummur-shop.nl zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. creatiefcentrummur-shop.nl heeft het recht in plaats van het bestelde product een soortgelijk product te leveren dan wel de overeenkomst te ontbinden.
2.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging via de internetsite is verstuurd c.q. gedaan.
2.3 Koper en creatiefcentrummur-shop.nl komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van creatiefcentrummur-shop.nl gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.
2.4 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. creatiefcentrummur-shop.nl garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etcetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

3. Prijzen
3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro`s (€), in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent.
3.2 Alle prijzen zijn inclusief Nederlandse omzetbelasting, maar exclusief andere heffingen van overheidswege en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie. Indien de afnemer zich niet in het land van verzending bevindt, is de afnemer voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.
3.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding.
3.4 Alle opgaven door creatiefcentrummur-shop.nl van getallen, specificaties, en/of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan. creatiefcentrummur-shop.nl kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.

4. Betaling
4.1 Bij bestellingen via de internetsite geschiedt betaling onder rembours of bankoverschrijving. Een remboursbetaling vindt contant plaats of op een door de vervoerder te bepalen wijze van betalen. Een betaling via bankoverschrijving vindt plaats binnen 8 dagen na factuurdatum.
4.2 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die creatiefcentrummur-shop.nl als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.
4.3 In geval van niet-tijdige betaling is creatiefcentrummur-shop.nl bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichting volledig is nagekomen, de betaling van de verschuldigde rente en de kosten daaronder inbegrepen.

5. Aflevering / Levertijd
5.1 Op de internetsite aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. creatiefcentrummur-shop.nl nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.
5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per email of telefonisch worden gemeld.
5.3 creatiefcentrummur-shop.nl zorgt voor bezorging per post of verzending op enige andere wijze ter keuze van creatiefcentrummur-shop.nl. creatiefcentrummur-shop.nl blijft volledig eigenaar van het (de) geleverde product(en) tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.
5.4 creatiefcentrummur-shop.nl is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten hiervoor worden door creatiefcentrummur-shop.nl gedragen.
5.5 Bij levering in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

6. Ruilen en herroepingsrecht
6.1 Voor overeenkomsten die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de Koper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen binnen zeven werkdagen na aflevering van het product in kwestie.
6.2 Indien de Koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt creatiefcentrummur-shop.nl zorg voor terugbetaling binnen 20 dagen van het door de Koper aan creatiefcentrummur-shop.nl betaalde. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de Koper.

7. Overmacht
7.1 In geval van overmacht is creatiefcentrummur-shop.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
7.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

8. Schadevergoeding
8.1 creatiefcentrummur-shop.nl kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.

9. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
9.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen creatiefcentrummur-shop.nl en de Koper is Nederlands recht van toepassing.
9.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomsten dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlandse Arbitrage Instituut of, indien creatiefcentrummur-shop.nl daarvoor kiest, de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van creatiefcentrummur-shop.nl of de Koper. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal.
9.3 De Nederlandse tekst van deze algemene verkoopvoorwaarden prevaleert boven de vertalingen daarvan

 

Privacy verklaring Privacy verklaring

Voor creatiefcentrummur leverancier van de website www.creatiefcentrummur.nl is een verantwoorde omgang met gegevens van gebruikers van groot belang. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt creatiefcentrummur zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Creatiefcentrummur maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Deze cookies worden enkel gebruikt om het gebruik van de website gemakkelijker te maken.

Hoe gaan wij om met deze informatie?
De informatie die opgeslagen wordt in onze database, wordt uiteraard gebruikt om bestellingen te kunnen verwerken, en ten bate van verbeteringen aan onze webwinkel. Indien noodzakelijk gebruiken wij uw gegevens om met u in contact te komen.

Kan ik mijn gegevens inzien?
Uw persoonlijke gegevens kunnen altijd door u worden opgevraagd en indien nodig gewijzigd of verwijderd worden. Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt

Wat zijn mijn rechten ten aanzien van de registratie?
U kunt d.m.v. een schriftelijk verzoek, waarin opgenomen, uw naam, woonplaats, telefoonnummer en e-mail adres, inzage krijgen in de van U geregistreerde gegevens. Indien wij of derden door inzage onevenredig in hun belangen worden geschaad, kunnen wij de inzage beargumenteerd weigeren. Als geregistreerde wordt u van dit besluit binnen een maand na ontvangst van het verzoek om inzage, middels e-mail op de hoogte gebracht.

Hoe kan ik mijn gegevens laten verwijderen uit de database?
Persoonsgegevens worden op verzoek uit de registratie verwijderd als:
• deze gegevens onjuist blijken te zijn;
• de registratie van deze gegevens het doel van deze registratie niet dient;
• de registratie van deze gegevens in strijd is met enig wettelijk voorschrift.

Mocht u nog vragen hebben die betrekking hebben op deze Privacy Statement, neemt u dan contact met ons op:

Creatief Centrum Mur
Singelpassage 18
9401JC Assen, Nederland
Tel: 0592-310333

Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden voor levering aan consumenten.
Algemeen Onder www.creatiefcentrummur.nl, glasverf wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de site verstaan: Creatief Centrum Mur, Assen, Nederland.

1. Toepassing
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten in de webshop van creatiefcentrummur.nl 1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten.
1.3 Onder Koper wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met creatiefcentrummur.nl in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.4 creatiefcentrummur.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
1.5 Door het gebruik van de internetsite van creatiefcentrummur.nl en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

2. Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen van creatiefcentrummur.nl zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. creatiefcentrummur.nl heeft het recht in plaats van het bestelde product een soortgelijk product te leveren dan wel de overeenkomst te ontbinden.
2.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging via de internetsite is verstuurd c.q. gedaan.
2.3 Koper en creatiefcentrummur.nl komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van creatiefcentrummur-shop.nl gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.
2.4 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. creatiefcentrummur.nl garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etcetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

3. Prijzen
3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro`s (€), in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent.
3.2 Alle prijzen zijn inclusief Nederlandse omzetbelasting, maar exclusief andere heffingen van overheidswege en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie. Indien de afnemer zich niet in het land van verzending bevindt, is de afnemer voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.
3.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding.
3.4 Alle opgaven door creatiefcentrummur.nl van getallen, specificaties, en/of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan. creatiefcentrummur.nl kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.

4. Betaling
4.1 Bij bestellingen via de internetsite geschiedt betaling onder rembours of bankoverschrijving. Een remboursbetaling vindt contant plaats of op een door de vervoerder te bepalen wijze van betalen. Een betaling via bankoverschrijving vindt plaats binnen 8 dagen na factuurdatum.
4.2 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die creatiefcentrummur-shop.nl als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.
4.3 In geval van niet-tijdige betaling is creatiefcentrummur.nl bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichting volledig is nagekomen, de betaling van de verschuldigde rente en de kosten daaronder inbegrepen.

5. Aflevering / Levertijd
5.1 Op de internetsite aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. creatiefcentrummur.nl nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.
5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per email of telefonisch worden gemeld.
5.3 creatiefcentrummur.nl zorgt voor bezorging per post of verzending op enige andere wijze ter keuze van creatiefcentrummur.nl. creatiefcentrummur.nl blijft volledig eigenaar van het (de) geleverde product(en) tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.
5.4 creatiefcentrummur-shop.nl is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten hiervoor worden door creatiefcentrummur.nl gedragen.
5.5 Bij levering in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

6. Ruilen en herroepingsrecht
6.1 Voor overeenkomsten die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de Koper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen binnen zeven werkdagen na aflevering van het product in kwestie.
6.2 Indien de Koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt creatiefcentrummur.nl zorg voor terugbetaling binnen 20 dagen van het door de Koper aan creatiefcentrummur.nl betaalde. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de Koper.

7. Overmacht
7.1 In geval van overmacht is creatiefcentrummur.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
7.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

8. Schadevergoeding
8.1 creatiefcentrummur.nl kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.

9. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
9.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen creatiefcentrummur.nl en de Koper is Nederlands recht van toepassing.
9.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomsten dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlandse Arbitrage Instituut of, indien creatiefcentrummur-shop.nl daarvoor kiest, de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van creatiefcentrummur-shop.nl of de Koper. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal.
9.3 De Nederlandse tekst van deze algemene verkoopvoorwaarden prevaleert boven de vertalingen daarvan
Privacy verklaring


Voor creatiefcentrummur leverancier van de website www.creatiefcentrummur.nl is een verantwoorde omgang met gegevens van gebruikers van groot belang. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt creatiefcentrummur zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Creatiefcentrummur maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Deze cookies worden enkel gebruikt om het gebruik van de website gemakkelijker te maken.

Hoe gaan wij om met deze informatie?
De informatie die opgeslagen wordt in onze database, wordt uiteraard gebruikt om bestellingen te kunnen verwerken, en ten bate van verbeteringen aan onze webwinkel. Indien noodzakelijk gebruiken wij uw gegevens om met u in contact te komen.

Kan ik mijn gegevens inzien?
Uw persoonlijke gegevens kunnen altijd door u worden opgevraagd en indien nodig gewijzigd of verwijderd worden. Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt

Wat zijn mijn rechten ten aanzien van de registratie?
U kunt d.m.v. een schriftelijk verzoek, waarin opgenomen, uw naam, woonplaats, telefoonnummer en e-mail adres, inzage krijgen in de van U geregistreerde gegevens. Indien wij of derden door inzage onevenredig in hun belangen worden geschaad, kunnen wij de inzage beargumenteerd weigeren. Als geregistreerde wordt u van dit besluit binnen een maand na ontvangst van het verzoek om inzage, middels e-mail op de hoogte gebracht.

Hoe kan ik mijn gegevens laten verwijderen uit de database?
Persoonsgegevens worden op verzoek uit de registratie verwijderd als:
• deze gegevens onjuist blijken te zijn;
• de registratie van deze gegevens het doel van deze registratie niet dient;
• de registratie van deze gegevens in strijd is met enig wettelijk voorschrift.

Mocht u nog vragen hebben die betrekking hebben op deze Privacy Statement, neemt u dan contact met ons op:

Creatief Centrum Mur
Singelpassage 18
9401JC Assen, Nederland
Tel: 0592-310333
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)